ห้องประชุม smart classroom

ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นในลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆโดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพ, เสียง และ Video ก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ห้องประชุมจุลประโทนเจดีย์

เป็นห้องประชุมเอกประสงค์ พร้อมระบบแสง สี เสียง และระบบภาพ เหมาะสำหรับการประชุมแบบกลุ่มใหญ่ แบ่งกลุ่มหรือระดมความคิด หรือจัดเลี้ยงสัมนา และงานพิธีการต่างๆ สามารถปรับรูปแบบโต๊ะและเก้าอี้ได้หลากหลาย จำนวนที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 ที่นั่ง

ห้องประชุมต้นนนทรี

เป็นห้องประชุมเอกประสงค์ พร้อมระบบแสง สี เสียง และระบบภาพ เหมาะสำหรับการประชุมแบบกลุ่มย่อย ประชุมฝ่ายงานกลุ่มเล็ก จำนวนที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ที่นั่ง

ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 5

เป็นห้องประชุมเอกประสงค์ พร้อมระบบแสง สี เสียง และระบบภาพ เหมาะสำหรับการประชุมแบบกลุ่มใหญ่ แบ่งกลุ่มหรือระดมความคิด และงานพิธีการต่างๆ สามารถปรับรูปแบบโต๊ะและเก้าอี้ได้หลากหลาย จำนวนที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 ที่นั่ง