ห้องประชุม smart classroom

ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นในลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆโดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพ, เสียง และ Video ก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 5

เป็นห้องประชุมเอกประสงค์ พร้อมระบบแสง สี เสียง และระบบภาพ เหมาะสำหรับการประชุมแบบกลุ่มใหญ่ แบ่งกลุ่มหรือระดมความคิด และงานพิธีการต่างๆ สามารถปรับรูปแบบโต๊ะและเก้าอี้ได้หลากหลาย จำนวนที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 ที่นั่ง